Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące dowodów zakupu

W broszurze MF podano także następujące oznaczenia dowodu zakupu (opcjonalne):

  • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT),
  • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT),
  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT).

Wskazane powyżej oznaczenia będą wykazywane przez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu. W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostanie puste.

Ponadto, jeżeli transakcja objęta będzie obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wówczas w polu MPP trzeba będzie podać “1”. W przeciwnym przypadku – pole pozostanie puste. MF podkreśliło, że jeżeli nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15.000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności” również będzie należało wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.

Z kolei IMP to pole dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT (pole opcjonalne – będzie się podawało “1” w przypadku wystąpienia oznaczenia; w przeciwnym przypadku pole pozostanie puste).

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020