Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT dotyczące sprzedaży

Oznaczenia dotyczące sprzedaży W NOWYM JPK_VAT OD 1.10.2020r.

Dowody sprzedaży

Niektóre dowody sprzedaży będą musiały być szczególnie oznaczane (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu; w przypadku braku wymienionych poniżej oznaczeń pole pozostanie puste).

Będą to następujące oznaczenia:

  • RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,
  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej),
  • FP – w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

MF wyjaśniło, że w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT – dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będą ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży za ten okres (ponieważ sprzedaż zostanie zarejestrowana w kasie rejestrującej i będzie ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym, co do zasady, powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym (Uwaga! W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie będzie uwzględniana wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami oznaczonymi FP).

Ponadto, w broszurze wskazano, że sprzedaż ewidencjonowaną w kasie rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nieobjętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej będzie należało wykazać w ewidencji w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020,