Limity podatkowe na 2021 r.

Szereg limitów w ustawach o podatku dochodowym wyrażonych zostało w euro. Limity te przelicza się co roku po ustawowo określonym kursie tej waluty, przez co ich wysokość w złotych w każdym roku jest inna. Właściwym kursem do przeliczania kwot tych limitów na złote jest średni kursu euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zatem limity obowiązujące w podatku dochodowym na 2021 r. należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na 1 października 2020 r. wynoszącego 4,5153 zł.

Pierwszymi z limitów wyrażonych w ustawach o podatku dochodowym w euro są limit wyznaczający status małego podatnika oraz limit jednorazowej amortyzacji na dany rok podatkowy stanowiącej pomoc de minimis. Ich przeliczenie na złote dokonywane jest właśnie w oparciu o wskazany wyżej średni kurs euro. Tak przeliczone kwoty w celu określenia limitu podatnicy zobowiązani są następnie zaokrąglić do 1.000 zł (art. 5a pkt 20 ustawy o pdof i art. 4a pkt 10 ustawy o pdop – dotyczy małego podatnika oraz art. 22k ust. 12 ustawy o pdof i art. 16k ust. 12 ustawy o pdop – dotyczy limitu jednorazowej amortyzacji).

W 2021 r. status małego podatnika będzie posiadał taki podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2020 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według wskazanego na wstępie kursu. Będzie nim zatem przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2020 r. nie przekroczy 9.031.000 zł (tj. 2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro w zaokrągleniu do 1.000 zł). Natomiast limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, wyliczony w oparciu o ten kurs na 2021 r. wyniesie 226.000 zł.

W euro ustawodawca określił również wysokość limitu przychodów, który warunkuje prawo do opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w 2021 r. będą je mieli podatnicy, którzy w 2020 r.:

  • osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.128.825 zł (250.000 euro × 4,5153 zł/euro),
  • osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.128.825 zł (250.000 euro ×v4,5153vzł/euro).

Z kolei prawo do opłacania ryczałtu kwartalnego w 2021 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2020 r. nie przekroczą kwoty 112.882,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,5153 zł/euro).

Należy jednak zaznaczyć, że wskazane limity ryczałtu mogą ulec podwyższeniu. Resort finansów w przygotowanym przez siebie projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym zaplanował zwiększenie od przyszłego roku pierwszego z nich do kwoty 2.000.000 euro, a drugiego do 200.000 euro.