Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD -składka zdrowotna podatek liniowy i skala podatkowa

Podstawa prawna tzw. “Polskiego Ładu” USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej „rokiem składkowym”

Za styczeń 2022 r. podstawa będzie ustalana na starych zasadach, ale bez możliwości odliczenia jej od dochodu!

Składka zdrowotna w działalności- rozliczenie podatek liniowy
• W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem stawki 19% podatku liniowego, składka zdrowotna będzie obliczana jako 4,9% od dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów PIT, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł.
• Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu
ustawy PIT, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – bez różnic remanentowych!


Składka zdrowotna w działalności – skala podatkowa
• W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej, składka zdrowotna będzie obliczana jako 9% od dochodu również rozumianego jako przychody z działalności gospodarczej
pomniejszone o koszty podatkowe i składki „społeczne” – bez różnic remanentowych.

• W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku