Odliczenie VAT z faktury zawierającej błędny NIP

W swojej dokumentacji posiadam fakturę zakupu, na której sprzedawca wpisał błędnie mój NIP. W celu poprawy tego błędu wystawiłem notę korygującą i wysłałem ją wystawcy faktury. Czy mogę odliczyć VAT z faktury, mimo iż nie otrzymałem jeszcze akceptacji noty korygującej?

Podatnikom zdarza się popełniać błędy w wystawianych fakturach. Wówczas należy je poprawić. W zależności od rodzaju błędu oraz od tego, kto go ujawnił, istnieje możliwość jego poprawienia na dwa sposoby, tj. poprzez wystawienie faktury korygującej (dokument ten wystawia sprzedawca) bądź noty korygującej (poprzez nabywcę faktury).

Organy podatkowe prezentują pogląd, że ustawodawca nie przewiduje braku prawa do odliczenia VAT z faktury zawierającej błędny NIP nabywcy (w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze i podatnik nabył przedmiotowe usługi/towar). Ich zdaniem prawo do odliczenia VAT przysługuje, pomimo braku otrzymania potwierdzonej noty korygującej.

Podatnik ma więc prawo do odliczenia VAT z faktury, o której mowa w pytaniu, mimo iż nie otrzymał jeszcze akceptacji noty korygującej błędny NIP. Odliczenie podatku VAT przysługuje oczywiście, pod warunkiem istnienia związku zakupu z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022, strona 4